Skip to content

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ

Làm quen, học và hiểu

Nhiệm vụ của chúng tôi

Cho phép mọi người tiếp cận kiến thức cơ bản về ngôn ngữ, văn hóa, khái niệm, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn. Sử dụng phương pháp dạy học từ xa dựa trên hình ảnh động bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của người dùng, có sử dụng các nhân vật để không kỳ thị nguồn gốc dân tộc và thúc đẩy bình đẳng giới.

Tầm ảnh hưởng xã hội của chúng tôi

Để cung cấp một giải pháp sư phạm phổ quát và dễ tiếp cận cho bất kỳ sự khởi đầu nào của quá trình học tập hoặc nhận thức. Là một giải pháp cho sự hội nhập kinh tế và xã hội của các cá nhân thông qua việc làm, đào tạo và giáo dục công dân.

Quan sát của chúng tôi

Để học bất cứ điều gì trên web, ít nhất bạn phải biết cách đọc. Việc sử dụng tiếng mẹ đẻ và các tình huống thực tế có thể truy cập được cho tất cả mọi người. "Hãy nói với tôi và tôi sẽ quên, cho tôi thấy và có lẽ tôi sẽ nhớ nó, liên quan đến tôi và tôi sẽ hiểu" Benjamin Franklin

Chi phí của vấn đề

Chi phí đào tạo, trợ cấp thất nghiệp, loại trừ, tai nạn tại nơi làm việc, căng thẳng, rối loạn tâm thần và tâm lý, mất năng suất, chi phí gián tiếp của con người